ZSCKR  W SYPNIEWIE SZKOŁĄ RESORTOWĄ

            Zgodnie z porozumieniem podpisanym 22 maja 2017 r. – od 1 stycznia 2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, razem z czterema innymi szkołami rolniczymi w kraju, dołączył do sieci szkół resortowych. Oznacza to, że organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny staje się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie w Polsce są 52 takie placówki.

Fakt ten niewątpliwie podnosi prestiż szkoły, która  w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 70-lecia, ale przede wszystkim stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Zamierzamy kontynuować nasze działania na rzecz edukacji rolniczej poprzez kształcenie kadr dla potrzeb rolnictwa i zawodów pokrewnych, takich jak : technik rolnik i rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu i technik turystyki wiejskiej.

            Stabilizacja finansowa i wiążący się z nią rozwój bazy dydaktycznej, na przykład doposażenie stanowisk dydaktycznych w sprzęty diagnostyczne i pomiarowe, modele, symulatory, fantomy oraz nabycie ziemi stanowiącej pola doświadczalne, z pewnością pozwolą wzbogacić proces edukacyjny, łączyć teorię z praktyką i wykraczać poza realizację podstawy programowej poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a  możliwość aranżowania przestrzeni nauki wpłynie na aktywność uczniów.                                                                                              Niewątpliwie te czynniki wspierają rozwój każdego ucznia, pozwalają rozwijać pasje i realizować marzenia, a dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy, absolwent naszej szkoły stanie się konkurencyjny na rynku pracy. Wpływ na to będą miały też: współpraca  z instytucjami badawczymi i spółkami strategicznymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyjazdy studyjne i staże dla uczniów.

            Mamy nadzieję,  że samorząd powiatowy – pomimo  przekazania prowadzenia  ZSCKR właściwemu ministrowi – nadal będzie wspierał nasze działania edukacyjne na rzecz rozwoju regionu i jego mieszkańców.   

 Lucyna Małek, ZSCKR Sypniewo