Innowacja pedagogiczna

Podstawy programowania w technice rolniczej – innowacja pedagogiczna

          Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506).

         Jest odpowiedzią na zapowiedź wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zaproszenia szkół do udziału w „Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. Celem tego projektu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla  nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

       Program nauczania przedmiotu jest skierowany do  uczniów Technikum w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa (kl.II) i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (kl. I) na lata 2016 – 2019.

           Zdobyte wiadomości i umiejętności w tym zakresie pozwolą podnieść kwalifikacje zawodowe absolwenta szkoły, umożliwią wybór ciekawych kierunków studiów oraz zwiększą szanse i zapewnią możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

                                                                                                                                                           Autorzy innowacji:

Małgorzata Dropinska

Andrzej Oczkowski

Sprawozdanie z realizacji pierwszego roku innowacji pedagogicznej

Pilotażowe wdrożenia programowania podsumowanie