Kursy kwalifikacyjne z zakresu zawodów rolniczych i gastronomicznych

Szkoły policealne (dla absolwentów liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych ogólnozawodowo).

Okres nauczania: od 1 do 2 lat, skrócony cykl kształcenia będzie uzależniony od typu ukończonej szkoły średniej oraz realizowanego w niej zakresu kształcenia ogólnozawodowego,

Ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

tytuł: technik rolnik