Policealna Szkola Turystyki Wiejskiej – 2-letnia na podbudowie szkoly ponadgimnazjalnej

Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Kończąc technikum w zawodzie technik turystyki wiejskiej uzyskujesz:

– zawód technika turystyki wiejskiej poszukiwany na rynku pracy w tym na rynku UE;

– bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań:

– planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi,

– planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,

– sporządzania dokumentacji i stosowania efektownych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem turystyki wiejskiej,

– kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE m.in.

– przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej;

– inwestycji w gospodarstwie rolnym;

– ułatwiających start młodym rolnikom (kredyty dla młodych rolników);

– prawo jazdy kategorii T

– przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego,

– możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych w szczególności rolniczych, przyrodniczych i agroturystyce;

– możliwość podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Podstawy turystyki wiejskiej
– Obsługa ruchu turystycznego
– Organizacja usług noclegowych
– Żywienie turystów
– Produkcja roślinna
– Produkcja zwierzęca
– Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
– Zajęcia praktyczne