Projekty unijne

Projekt „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki 2016” 

W okresie wakacji uczniowie ZSCKR w Sypniewie biorą udział w projekcie „Mój start w życie zawodowe – staże i praktyki 2016”.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe         Poddziałanie 10.2.3. Kształcenie zawodowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „Mój start w życie zawodowe IV” dla szkół zawodowych powiatu sępoleńskiego

Plik:Kapitał Ludzki.jpg

 

 

 

 

 

Powiat sępoleński od sierpnia 2014 r. rozpoczął realizację projektu „Mój start w życie zawodowe IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działaniami projektu objętych zostanie 478 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie.

Cel główny projektu

Poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie sępoleńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie od 01.08.2014 do 30.09.2015

 

Cele szczegółowe projektu

1.Wzrost jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie od 11.2014 do 05.2015

  1. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 3 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych w terminie od 08.2014 do 09.2015
  2. Przygotowanie 160 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe w terminie od 10.2014 do 06.2015
  3. Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w terminie od 10.2014 do 06.2015
  4. Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 60 uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa w terminie od 10.2014 do 06.2015

 

Zadania Projektu

1.Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy:

– wprowadzenie nowego kierunku kształcenia,

– modyfikacja 3 programów nauczania we współpracy z pracodawcami

 

  1. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych:

– współpraca z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania 3 programów kształcenia praktycznego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

– realizacja staży zawodowych przez 78 uczniów,

– kompleksowe wyposażenie 5 pracowni nauki zawodu w sprzęt techniczny

  1. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:

– zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości,

– indywidualne doradztwo zawodowe,

– zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych,

– zajęcia specjalistyczne: barmańskie, z obsługi kas fiskalnych, z obsługi wózków jezdniowych, nauki jazdy samochodem, zajęcia warsztatowe w pracowni szkolnej.

  1. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/ maturalnych/ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
  2. Opieka pedagogiczno- psychologiczna

 

Uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci podręczników,transportu po zajęciach oraz drobnego posiłku.