Technikum Uzupelniajace 3-letnie na podbudowie ZSZ

Trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

SPECJALNOŚCI:

– Rolnictwo ekologiczne
– Obsługa ruchu turystycznego
– Uprawa roślin, hodowla zwierząt

tytuł: technik rolnik

Przedmioty zawodowe:

– produkcja roślinna
– produkcja zwierzęca
– mechanizacja rolnictwa
– przepisy ruchu drogowego
– ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
– zajęcia praktyczne