Technikum weterynarii

W trakcie 4 – letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania tytułu TECHNIKA WETERYNARII.

tech weteryKwalifikacje w zawodzie technik weterynarii:

K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
K3 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnejProgram nauki umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
– wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
– wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
– wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
– kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

Lady veterinary examining the dogTWOJA EDUKACJA :

– wiedzę i umiejętności absolwenci mogą rozwijać, kontynuując naukę na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych czy specjalistycznych szkoleniach,
– szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na kierunku weterynaria, zootechnika, biologia, biotechnologia, rolnictwo i in. (po zdaniu egzaminu maturalnego).

tech weterTWOJA KARIERA ZAWODOWA :

–  absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w firmach związanych z agrobiznesem,
– możesz podjąć pracę w zakładach leczniczych dla zwierząt, inspektoratach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, fermach dla zwierząt, zakładach produkcji zwierzęcej, zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta, zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt, schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych,
– możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, np. polegającą na świadczeniu usług inseminacyjnych (po zdaniu egzaminu państwowego nadającego uprawnienia, do którego przygotowuje szkoła)